Lifestyle

57 Hits - Jun 25, 2021, 10:15 AM - student
Magsagawa ng panayam sa isa sa nakakatanda sa miyembro ng pamilya tungkol sa labindalawang gawaing maaaring makatulong sa ating bansa. Ang mga gawaing ito ay maituturing na mga simpleng hakbangin ngunit sa kabila ng pagiging simple ng mga ito ay maaaring magbunga ang mga ito ng malawakang pagbabago sa ating lipunan. Markahan mo ng tsek (✔) kung ano ang sagot ng iyong nakapanayam at suriin kung ano ang iyong mahihinuha rito.
Read More
75 Hits - Jun 25, 2021, 9:48 AM - student
Sumulat ng dalawang talata na tumatalakay sa kahalagahan ng pagiging isang mabuting mamamayan at ang epekto nito sa ating lipunan....
Read More
Popular Articles